Meniu Închide

Date generale

Asociația Proeuro-Cons, menționată în continuare în document sub termenul general de Asociație, este o organizație non-profit cu sediul în Slatina, Str. Garofiței, nr. 5, bl. 7, sc. A, ap.12, Slatina, jud. Olt, cu punct de lucru în Slatina, la adresa Str. Centura Basarabilor, nr. 5, bl. C7, sc. A, ap. 8, jud. Olt, România.

Date de contact:

Prezentul document, referit în text sub termenul general de Termeni și Condiții, și anexele menționate în acesta, referite ca Anexe, stabilesc termenii și condițiile folosirii website-ului Asociației, denumit în continuare Website. Prin utilizarea acestuia, sunteți de acord în mod implicit cu Termenii și Condițiile descrise în acest document. De asemenea, continuarea folosirii Website-ului este condiționat în totalitate de acceptul dvs referitor la aplicarea acestor Termeni și condiții.

Documentul conține informații referitoare la utilizarea Website-ului, precum și la drepturile și obligațiile ale clientului, denumit în continuare Beneficiar, și ale vânzătorului, reprezentat de Asociație. Înainte de utilizarea Website-ului, Beneficiarul are responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile. Folosirea Website-ului reprezintă un acord implicit al acceptării acestor Termeni și Condiții.

Definirea termenilor

În cadrul acestui document se folosesc anumiți termeni definiți în cele ce urmează:

 • Serviciu: oricare dintre produsele fizice sau serviciile oferite spre cumpărare în cadrul Site-ului
 • Curs: o succesiune de activități de formare profesională / continuă a adulților organizată într-o anumită perioadă de timp, cu un număr prestabilit de ore
 • Grupă: o instanță a cursului generată de înscrierea unui număr minim de cursanți care urmează activitățile cursului într-o perioadă determinată de timp
 • Vizitator: persoana care accesează resursele web ale Website-ului și care se poate constitui la un moment dat în Beneficiar
 • Beneficiar: persoană care alege serviciile de formare ale Asociației, urmând cel puțin un curs de formare organizat de către Asociație
 • Utilizator: orice persoană care îndeplinește simultan două condiții: se constituie într-un Vizitator și deține un Cont
 • Formular de înscriere:
 • Comandă: un acord încheiat între Beneficiar și Asociație prin care Asociația se angajează să
 • Conținut: toate informatiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; continutul oricarui e-mail trimis Beneficiarului de catre Asociație prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Asociației, Beneficiarului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta; informatii legate de Bunurile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada; informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada; date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Drepturi de proprietate intelectuală

Marca este compusă din capitalul de imagine al Asociației și din toate materialele fizice și digitale folosite pentru identificarea și promovarea acesteia. Astfel, se consideră a fi părți componente ale Mărcii:

 • aplicația web (Website-ul);
 • simboluri, elementele grafice și text: logo (denumit în continuare Logo), slogan (denumit în continuare Slogan), descriere (denumit în continuare Descriere), declarația de misiune (denumit în continuare Misiune);
 • conținutul de text și grafică al Website-ului (denumit în continuare Conținut);
 • codul folosit pentru generarea aplicației Web, precum și conținutul generat în cadrul aplicațiilor provenite din terțe părți pentru care s-a cedat dreptul de folosire în schimbul unei înțelegeri contractuale (denumit în continuare Software)
 • campaniile de promovare ale Mărcii, denumite în continuare Campanii, inclusiv materialele fizice și digitale folosite în cadrul acestor campanii;
 • campaniile promoționale, denumite în continuare Promoții, derulate de Asociație în decursul existenței acesteia.

Numele Proeuro-Cons și logo-ul Proeuro-Cons sunt marci inregistrate de catre Asociația Proeuro-Cons. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut in prealabil autorizatie de la Asociația Proeuro-Cons constituie infractiune ce se pedepseste conform legilor in vigoare.

Întregul continut al Website-ului proeurocons.eu – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica, scripturi, programe si alte date – este proprietatea Asociației si a furnizorilor sai si este aparat de Legea drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul proeurocons.eu a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Pentru orice sesizare legată de drepturile de autor vă rugăm să ne contactați la adresa: asociatia.proeurocons@gmail.com

Servicii

În sens restrâns, Oferta de servicii de formare a Asociației este formată din derularea de Cursuri de formare profesională acreditate sau autorizate de către organismele naționale abilitate, respectiv Ministerul Educației Naționale (MEC) și Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), prin intermediul Secretariatelor Tehnice județene din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

În sens larg, serviciile Asociației, folosite în continuare sub denumirea generică de Servicii, includ consilierea în vederea înscrierii, înscrierea în cadrul unui Curs, furnizarea de formare profesională/continuă prin mijlocirea condițiilor logistice, organizatorice și de resurse umane, punerea la dispoziție a materialelor și documentelor necesare înscrierii, parcurgerii și absolvirii Cursului, participarea la evaluare/examinare și certificarea competențelor/aptitudinilor dobândite în urma participării la activitățile Cursului.

Oferirea Serviciilor este condiționată de plata taxei de Curs.

Folosirea Website-ului

Utilizarea generală Website-ului

Scopul principal al Website-ului este furnizarea de informații referitoare la oferta de formare a Asociației către grupul-țintă și către persoanele interesate de servicii de formare profesională / continuă. Astfel, acțiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea Asociației:

a. eliminarea din Conținut a elementelor de marcă și de identificare ale Asociației pentru folosirea în scopuri comerciale;

b. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea in orice mod sau forma, precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea Asociației.

Pentru utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de Termeni și Condiții este nevoie de acordul scris al Asociației, acesta putând fi obținut în urma unei cereri adresate prin intermediul adresei de e-mail asociatia.proeurocons@gmail.com.

În cazul în care considerați că există Conținut în cadrul Website-ului care încalcă un drept personal incluzând drepturile de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată și la publicitate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa asociatia.proeurocons@gmail.com în care să detaliați dreptul care considerați că v-a fost încălcat prin intermediul conținutului public și pentru a permite administratorilor să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Date personale utilizate în cadrul Website-ului

Politica de prelucrare a datelor

 1. Identificarea operatorului

Operatorul de date cu caracter personal este Asociația Proeuro-Conso organizație non-profit cu sediul în Slatina, Str. Garofiței, nr. 5, bl. 7, sc. A, ap.12, Slatina, jud. Olt, cu punct de lucru în Slatina, la adresa Str. Centura Basarabilor, nr. 5, bl. C7, sc. A, ap. 8, jud. Olt, România, e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro; asociatia.proeurocons@gmail.com, telefon: 0760172961; 0737989420; CUI: 30793970; IBAN: RO98BRDE290SV42143602900, Sucursala BRD, Slatina, Olt. Asociația este înregistrată ca operator de baze de date cu caracter personal în Registrul Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015.

 • Conformitatea și cooperarea cu autoritățile de reglementare

Scopurile generale ale prelucrării datelor cu caracter personal derivă din scopurile generale al Asociației și din obiectul de activitate al acesteia, acela de a oferi servicii de formare profesională celor interesați. Astfel, Asociația realizează acțiunile de culegere și prelucrare a datelor personale în temeiul legislației europene și naționale în vigoare. Actele legislative care reglementează activitatea de formare profesională ale Asociației sunt:

 • Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată – MO nr. 110 din 13 februarie 2014;
 • Legea nr. 279 / 2005 privind ucenicia la locul de muncă de muncă, republicată – MO nr. 498 din 7 august 2013;
 • Legea Educației Naționale  nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale.
 • Ordinul nr. 4543 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
 • Ordinul nr. 51 din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării – pregătire si experienţă profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăsoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
 • Ordinul nr. 501 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor
 • Ordinul nr. 35 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 • Ordinul nr. 284 din 21 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca
 • Ordinul nr. 353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
 • Ordinul nr. 4543 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
 • Ordinul nr. 59 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale
 • Procedura din 17 ianuarie 2007 de atestare a calificării – pregătire si experienţă profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăsoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
 • Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • Procedura din 23 august 2004 de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
 • Hotărârea nr. 875 din 28 iulie 2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesională continuă, 2005-2010
 • Instrucțiunea nr. 67 din 11 februarie 2004 privind aplicarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale si familiei si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
 • Metodologia din 23 iulie 2003 de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
 • Normele metodologice din 21 iunie 2002 privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • Normele metodologice din 8 mai 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • Normele metodologice din 8 octombrie 2003 a certificării formării profesionale a adulţilor
 • Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia de acreditare a și evaluare periodică a furnizorilor  de programe de formare continuă și a programelor  oferite de aceștia aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011 modificată și completată prin OMECTS nr. 3130/ 2013 și OMECS nr. 5442/08.10.2015;
 • OMEN nr. 3307/2013 privind aprobarea modelului “Atestatului de formare continuă a personalului didactic” și a modelului ”Fișei competențelor și disciplinelor/temelor”
 • Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011;
 • Standarde de formare continuă pentru pentru personalul cu funcții manageriale din învățământul preuniversitar aprobate prin OMECTS NR. 3638/ 2012;
 • Nota nr. 640/20.02.2013 privind aprobarea taxei de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar;
 • Nota nr. 48/22.02.2013 privind aprobarea procedurii privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 – Programe speciale;
 • Nota nr. 189/16.05.2013 privind aprobarea modelului de proces verbal care se întocmește de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate în urma evaluării finale a cursanților și a listei documentelor justificative privind desfășurarea activității de evaluare finală a acestora;
 • Nota nr. 311/03.06.2014 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute în art. 35, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011.

Având în vedere actele legislative enumerate mai sus, reiese necesitatea acțiunilor de culegere și prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul exclusiv al folosirii acestora pentru oferirea Serviciilor detaliate în cadrul ofertei de formare.

 • Colectarea de informații
 • Tipuri de date colectate

Categoriile de date care fac obiectul prelucrării în scopul înscrierii la cursurile de formare sunt:

 • numele și prenumele
 • sexul
 • CNP
 • data și locul nașterii
 • cetățenia
 • semnătura
 • telefon/fax
 • adresa (domiciliu/reședință)
 • e-mail
 • profesie
 • loc de muncă
 • formare profesională (diplome/studii)
 • datele din actele de stare civilă
 • date biometrice (imaginea feței din copia de buletin)

De asemenea, în natura mediilor de promovare și desfășurare a activității de formare, alte categorii de date care fac obiectul prelucrării sunt datele cu un caracter informal, anonomizate, precum:

 • date de geolocalizare (IP, coordonate geografice, țară)
 • date de trafic on-line (browser, sistem de operare, server, data și ora accesării, durata vizitei, motorul de căutare folosit)

O altă categorie de date prelucrate sunt cele folosite în cadrul Platformei on-line de cursuri, construită pe structura oferită de Moodle™, denumite date de înregistrare, în cazul înscrierii în cadrul platformei on-line leader.proeurocons.eu, și folosite în scopul evaluării și includerii în rapoarte de evaluare utilizate pentru măsurarea eficienței formării:

 • nume și prenume
 • username, reprezentate de adresa de e-mail
 • parolă: un șir de caractere alfanumerice și simboluri, generat în mod unic pentru fiecare cursant
 • durata intervalelor de prezență on-line pe Platformă
 • activități realizate în cadrul Platformei (upload fișiere, testare etc.)

Aceste date sunt prelucrate fie în mod implicit, de către aplicațiile terțe folosite pentru construcția mijloacelor de acces on-line (Website – Automattic Inc., Platformă – Moodle Pty Ltd), fie explicit, pentru facilitarea accesului și derulării formării cursanților la conturile create pentru derularea activității de formare on-line. O parte dintre aceste date (date de autentificare, imagini, obișnuințe/comportament etc.) sunt supuse termenilor și condițiilor terților care fac subiectul folosirii acestora de către persoanele cărora le aparțin datele cu caracter informal (Facebook, Google etc.).

De asemenea, datele necesare facturării (pentru persoanele fizice, acestea sunt preluate din copia BI/CI, iar pentru cele juridice, din adeverința instituției angajatoare/plătitoare) sunt prelucrate prin intermediul aplicațiilor terțe de facturare (SmartBill S.R.L.)

 • Scopurile colectării

Scopul primar și fundamental al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este acela al facilitării formării profesionale a cursanților. Scopurile secundare sunt constituite de activități de promovare, în cadrul cărora se folosesc date cu caracter personal informale sau deținute de terțe persoane (ex: imagini) sau de statistică internă, datele brute fiind prelucrate și anonimizate în vederea stabilirii performanțelor interne sau ale diverselor cazuri de monitorizare a activității Asociației din partea instituțiilor legiuitoare.

În momentul înscrierii, documentele cerute sunt:

 • formularul de înscriere
 • copie BI/CI
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
 • copii ale documentelor care atestă finalizarea studiilor (diplomă de bac, licență, master etc.)
 • adeverință obținută de la secretariatul instituției angajatoare a cursantului care atestă funcția deținută în momentul înscrierii

Datele cu caracter personal obținute prin intermediul înscrierii din documentele enumerate mai sus sunt solicitate astfel:

 • formularul de înscriere atestă înscrierea cursantului la unul dintre programele de formare;
 • copia BI/CI este necesară pentru aflarea CNP-ului și a datei/locului nașterii, necesare pentru includerea lor în actele de evidență și de absolvire a cursanților
 • copia certificatului de naștere este necesară pentru datele referitoare la părinții Beneficiarului, fiind incluse în actele de absolvire ale cursanților
 • copia certificatului de căsătorie este necesară în cazul în care numele de familie al Beneficiarului a fost schimbat odată cu realizarea unui act de căsătorie, pentru a dovedi numele actual
 • este necesară dovada absolvirii unui anumit nivel de studii pentru înscrierea la diversele cursuri, astfel că este solicitată și o copie a actelor de studii, în speță cele de absolvire a ciclului superior al liceului și cele de absolvire a unei instituții de învățământ superior
 • funcția deținută în momentul înscrierii este necesară în mod asemănător în cazul actelor de absolvire ale cursanților.

Astfel, scopul principal este acela de a-i oferi Beneficiarului servicii complete, acesta trebuind să facă dovada îndeplinirii condițiilor legale pentru înscrierea la unul dintre programele de formare. Aceste condiții sunt externe, ele fiind stabilite prin metodologiile de aplicare ale legislației în vigoare.

 • Obținerea consimțământului persoanei

În cazul înscrierii, formularul de înscriere conține o secțiune specială referitoare la consimțământul Beneficiarului pentru prelucrarea datelor personale, pe care Beneficiarul trebuie să o bifeze pentru a putea fi înscris la cursul pentru care se realizează înscrierea. Pentru accesul on-line, în speță pentru prelucrarea datelor cu caracter informal, Beneficiarul are la dispoziție link-ul de accept privind stocarea de date informale enumerate mai sus în fișierele de tip cookies, prezent pe paginile Website-ului.

 • Respectarea principiilor:

– procesate legal și cu bună-credință

– colectate în scop determinat și explicit

– adecvate și neexcesive în raport cu scopul

– extrase și actualizate

– șterse când nu mai sunt necesare

 • minimizarea colectării

Datele cu caracter personal enumerate mai sunt reprezintă condițiile minime pentru înscrierea la curs și sunt preluate pentru scopurile prezentate mai sus, fiind necesare în mod expres pentru asigurarea unui cadru legal de desfășurare a procedurilor de înscriere, plată a taxei, formare, evaluare, absolvire și certificare ale cursanților la programele de formare.

 • partajare

Datele personale sunt partajate cu personalul instituțiilor cu care este încheiat un parteneriat referitor la desfășurarea programelor de formare. În mod obișnuit, natura acestor instituții este una publică, acestea fiind reprezentate de Casele Corpului Didactic, colegii, licee, școli sau instituții de învățământ public sau privat. Natura parteneriatelor face ca schimbul acestor date să fie absolut necesar, acestea fiind solicitate cursanților în mod direct, prin cererea verbală sau scrisă a acestora, sau în mod indirect, prin înscrierea Beneficiarilor la sediile instituțiilor partenere. Modalitatea de transfer a acestor date este detaliată în subcapitolul „Medii de stocare”.

 • Medii de stocare

Modalitatea de stocare a datelor la nivel organizațional se realizează sub două forme:

 • în format fizic, acestea fiind stocate într-un mediu închis, securizat și neexistând posibilitatea de extragere sau transfer din acest mediu decât la cererea expresă și personală a Beneficiarului, fiind înmânate personal acestuia. De asemenea, suporturile cu caracter special pe care sunt stocate date cu caracter personal sunt depozitate în locuri special amenajate care sunt securizate suplimentar.
 • în format digital, aceste date fiind stocate pe medii informaționale al căror acces este securizat, fiind permis doar operatorului de date îndritruit să prelucreze aceste date. De asemenea, transferul electronic este realizat la cererea Beneficiarului și realizat prin intermediul unor aplicații terțe care au stipulat asigurarea confidențialității datelor prin intermediul politicilor de confidențialitate, accesul la aceste medii fiind unul securizat prin mijloace de securitate uzuale (acces cu parolă / biometric (amprentă digitală) / verificarea autentificării în mai mulți pași etc.)

Stocarea se realizează pe stațiile locale ale operatorilor de date, iar transferul securizat al acestora se realizează prin intermediul unor aplicații deținute de terți (Google Inc., Oath).

 • Modalitatea de colectare

Datele personale pe care le colectăm provin din două surse:

 1. prin înscrierea personală a cursantului la sediul Asociației, fie fizic, prin înregistrarea dosarului de înscriere la sediu, fie on-line, prin intermediul trimiterii unei copii electronice a dosarului la una dintre adresele de e-mail ale Asociației, cu acordul expres al Beneficiarului
 2. prin înscrierea la sediile instituțiilor partenere prin aceleași două modalități prezentate la punctul (i).

Datele cu caracter informal sunt colectate în momentul vizitei pe unul dintre mediile on-line (Website sau Platformă).

De asemenea, Asociația are dreptul de a solicita prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la dispoziție de către Beneficiar (telefon, e-mail, poștă  Poșta Română / curier – FedEx/TNT/Cargus) datele personale ale Beneficiarilor în cazul transmiterii lor incomplete sau a imposibilității descifrării acestora, în scopul exclusiv de a facilita oferirea serviciilor complete de formare și a scopurilor care decurg din oferirea acestora.

 • Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm

Utilizarea datelor cu caracter personal, a datelor cu caracter informal și a celor necesare utilizării Platformei de cursuri on-line se realizează în scopurile care decurg din nevoile de formare a cursanților. Astfel, aceste date sunt utilizate:

 • în scopul informării cursanților referitor la activitățile care decurg din înscrierea la programul de formare: înscriere, desfășurare propriu-zisă a formării, acțiuni de confirmare, efectuarea plății și a procedurilor de facturare, participarea la evaluare, absolvirea cursului și certificarea competențelor în conformitate cu legislația în vigoare.
 • în scopul evaluării acestora în funcție de activitatea realizată în cadrul Platformei on-line, în cazul înscrierii acestora la programele de formare care conțin module care se desfășoară pe această platformă
 • în scopul confirmării plății taxei prin intermediul acțiunii de facturare a serviciilor oferite
 • Drepturile utilizatorilor

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18).Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la punctul de lucru al Asociației. Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 • Dreptul de acces (ce categorii sunt folosite și cine le folosește)

Beneficiarul are dreptul de a cunoaște datele prelucrate de către Asociație și operatorul de date care efectuează prelucrarea acestora.

 • Dreptul de opoziție

Beneficiarul are dreptul de a alege posibilitatea de prelucrare a datelor, în cazul opoziției acestei acțiuni decurgând imposibilitatea înscrierii și participării la programele de formare, acesta fiind esențiale pentru această participare.

 • Dreptul de a se adresa justiției

În cazul în care Beneficiarul are legitimitatea deplină și argumentată a încălcării unuia dintre drepturile stipulate în cadrul acestei Politici, acesta se poate adresa instituțiilor abilitate în scopul rezolvării litigiilor rezultate din încălcarea acestor drepturi.

 • Transparenţă şi posibilitatea de a alege
 • Dezvăluirea informațiilor părților terțe

Aceste informații sunt detaliate în secțiunea C, 4 (b).

 • Securitatea informațiilor și urmărire (include cookie)

Asociația are obligația de a aplica măsurile tehnice și organizatorice necesare adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvălurii sau accesului neautorizat.

 1. Politica de utilizare cookie

Aceasta politica se refera la cookie-urile Website și Platformă operate de Asociație.

 • Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) si este complet pasiv (NU contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului sau alte informatii confidentiale).

 • La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Asociației pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor.

Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator. În structura fiecărui browser Internet există opţiunea de a şterge „cookies” de pe hard-drive, de a bloca primirea de „cookies” sau de a primi un mesaj în momentul în care un „cookie” este stocat în calculatorul dumneavoastră. În momentul în care dumneavoastră vă dați acceptul pentru stocarea cookies, Asociația va folosi aceste cookies pentru a vă asigura o navigare mai plăcută pe site-ul nostru, pentru a vă memora parolele și IP-ul ca date de trafic.

 • Ce Cookie-uri se folosesc?

Se folosesc doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator. 

Cookie-urile folosite de Asociație sunt: Google Analytics, Facebook Login, Moodle, SmartBill, WordPress.

 • Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate 
 • Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. 

 • Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

 • De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului categorii de produse si servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, retinerea parolelor.
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor, limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics, cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Măsuri de securitate

 • Proceduri

Datele personale în format electronic sunt stocate sau transferate pe medii și terminale care sunt securizate prin diverse metode de criptare. Datele deținute în format fizic sunt păstrate în locuri special amenajate, securizate și fără posibilitatea de a fi extrase.

 • Perioada de păstrare a datelor

Conform legislației, datele conținute în dosarul de înscriere și cele produse în timpul formării sunt păstrate în format fizic pentru o perioadă obligatorie de 5 ani, urmând a fi păstrate în format electronic pe o perioadă nedeterminată. Datele cu caracter informal necesare formării și accesului la Platformă sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată, iar cele informale anonimizate sunt păstrate în funcție de acordul persoanei (ex: Beneficiarul poate șterge fișierele de tip cookie).

 • Mecanisme de rezolvare a plângerilor

Eventualele neconcordanțe privitoare la mecanismele de prelucrare a datelor referitoare la prelucrare, actualizare și accesul la datele personale pot fi soluționate amiabil prin intermediul mijloacelor de comunicare prezentate în cadrul Politicii (fizic, telefon, e-mail, pagină de Facebook).