Meniu Închide

Leadership și management în organizațiile școlare

450.00 lei

Cursul are 120 de ore și 30 CPT (credite profesionale transferabile).

Modulele tratate în cadrul cursului sunt:

  • MODULUL I. Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului și managementului educațional – 16 ore
  • MODULUL II. Antreprenoriat și management educațional – 10 ore
  • MODULUL III. Surse de finanțare pentru o școală europeană – 29 ore
  • MODULUL IV. Competențele transversale și managementul școlar 21h30`
  • MODULUL V. Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar – 17 ore
  • MODULUL VI. Resurse motivaționale pentru profesori – 4h 30’
  • MODULUL VII. Managementul activităților extra-curriculare și non-formale – 22 ore

Taxa cursului include și costul de transport prin curier al atestatului de formare continuă către beneficiarul serviciului de formare - cursantul. De asemenea, taxa afișată include și taxa de examinare.

Cod Produs: APC-Ac-MEC-LMOS Categorie:

Module

Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului și managementului educațional
16h
Surse de finanțare pentru o școală europeană
10h
Resurse motivaționale pentru profesori
Antreprenoriat și management educațional
Competențele transversale și managementul școlar
Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar
Managementul activităților extra-curriculare și non-formale

Un element important pentru reușita reformei este pregătirea cadrelor didactice și managerilor școlari pentru aplicarea noilor abordări ale procesului educațional. Conform Strategiei Naționale privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții, diversificarea ofertei de formare trebuie să reprezinte o reacție firească a sistemului de formare și trebuie să includă, pe lângă conținuturile tradiționale, referitoare la didactica disciplinei, programe de management, de leadership educațional, antreprenoriat sau management de proiect, elaborarea și implementarea unor proiecte de intervenție personalizată, astfel încăt managerul să răspundă nevoilor unei școli în continuă schimbare, o școală conectată la nevoile societății.

Acreditare

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, conform OMEC nr. 6285 / 22.12.2020.

Scop și obiective

Scop:

– Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin leadership și management educațional

Obiective:

O.1. Utilizarea leadership-ului în creșterea calității managementului educațional;

O.2. Dezvoltarea competențelor și abilităților necesare la nivelul unității școlare prin antreprenoriat și management educațional;

O.3. Identificarea și atragerera surselor de finanțare extrabugetară pentru o școală europeană;

O.4. Formarea competențelor transversale pentru realizarea unei școli incluzive;

O.5.  Managementul programelor de excelență și/sau de detecție timpurie și intervenție pentru copiii în risc de abandon școlar;

O.6. Identificarea și utilizarea  resurselor motivaționale pentru profesori;

O.7. Proiectarea  activităților extra-curriculare și non-formale;

Competențe

C.1. Utilizarea unui set de concepte specifice în analiza de nevoi a şcolilor din perspectiva leadership-ului și managementului educational;

C.2. Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar cu competențe antreprenoriale;

C.3. Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă a intervenţiilor la nivelul şcolii prin utilizarea surselor de finanțare extrabugetară;

C.4. Formarea și utilizarea competențelor transversale în realizarea unei școli inclusive;
C.5. Utilizarea de strategii inovative de facilitare a diferitelor intervenţii educaţionale necesare la nivelul şcolii;

C.6. Selectarea/utilizarea adecvată a metodelor și mijloacelor necesare motivării cadrelor didactice din unitatea școlară pentru creșterea calității procesului educațional;

C7. Elaborarea de oferte extracurriculare și non-formale la nivelul şcolii, centrate pe elev și nevoile acestuia;

Grup-țintă

Grupul-țintă este format din personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare.

Evaluare

Evaluarea constă în pregătirea unui portofoliu cu o tematică dată. Comisia va fi alcătuită din doi formatori din cadrul programului de formare. Aprecierea portofoliului și a susținerii proiectului/ temei/ lucrării se face prin calificative.

Atestare

Forma atestatului obținut după absolvire este prezentată în imaginea următoare:

Content missing