Meniu Închide

Conform legislației europene (Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018) și naționale (Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date), prelucrarea datelor utilizatorilor se realizează ținând cont de anumite directive. Documentul care urmează a fi parcurs se constituie în Politica Asociației Proeuro-Cons de confidențialitate a datelor, care include Politica de utilizare cookies și detaliază modul de prelucrare al datelor cu caracter personal. Fiecare secțiune a documentului poate fi vizualizată efectuând click deasupra titlului acestuia.

A. Identificarea operatorului

A. Identificarea operatorului
Operatorul de date cu caracter personal este Asociația Proeuro-Cons, o organizație non-profit cu sediul în Slatina, Str. Garofiței, nr. 5, bl. 7, sc. A, ap. 12, jud. Olt, România, e-mail: proeuro_cons@yahoo.ro; asociatia.proeurocons@gmail.com, telefon: 0760172961; 0737989420; CUI: 30793970; IBAN: RO98BRDE290SV42143602900, Sucursala BRD, Slatina, Olt, cu punct de lucru pe Str. Centura Basarabilor, nr. 1, bl C7, sc. A, ap. 8, Slatina, jud. Olt. Asociația este înregistrată ca operator de baze de date cu caracter personal în Registrul Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 34613/2015.

B. Conformitatea și cooperarea cu autoritățile de reglementare

Scopurile generale ale prelucrării datelor cu caracter personal derivă din scopurile generale al Asociației și din obiectul de activitate al acesteia, acela de a oferi servicii de formare profesională celor interesați. Astfel, Asociația realizează acțiunile de culegere și prelucrare a datelor personale în temeiul legislației europene și naționale în vigoare. Actele legislative care reglementează activitatea de formare profesională ale Asociației sunt:

 • Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată – MO nr. 110 din 13 februarie 2014;
 • Legea nr. 279 / 2005 privind ucenicia la locul de muncă de muncă, republicată – MO nr. 498 din 7 august 2013;
 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale.
 • Ordinul nr. 4543 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
 • Ordinul nr. 51 din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării – pregătire si experienţă profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăsoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
 • Ordinul nr. 501 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor
 • Ordinul nr. 35 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 • Ordinul nr. 284 din 21 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca
 • Ordinul nr. 353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
 • Ordinul nr. 4543 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
 • Ordinul nr. 59 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale
 • Procedura din 17 ianuarie 2007 de atestare a calificării – pregătire si experienţă profesională – dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care doresc să desfăsoare activităţi, în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
 • Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • Procedura din 23 august 2004 de evaluare si certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
 • Hotărârea nr. 875 din 28 iulie 2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesională continuă, 2005-2010
 • Instrucțiunea nr. 67 din 11 februarie 2004 privind aplicarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale si familiei si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
 • Metodologia din 23 iulie 2003 de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor
 • Normele metodologice din 21 iunie 2002 privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • Normele metodologice din 8 mai 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • Normele metodologice din 8 octombrie 2003 a certificării formării profesionale a adulţilor
 • Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de control aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia de acreditare a și evaluare periodică a furnizorilor de programe de formare continuă și a programelor oferite de aceștia aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011 modificată și completată prin OMECTS nr. 3130/ 2013 și OMECS nr. 5442/08.10.2015;
 • OMEN nr. 3307/2013 privind aprobarea modelului “Atestatului de formare continuă a personalului didactic” și a modelului ”Fișei competențelor și disciplinelor/temelor”
 • Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011;
 • Standarde de formare continuă pentru pentru personalul cu funcții manageriale din învățământul preuniversitar aprobate prin OMECTS NR. 3638/ 2012;
 • Nota nr. 640/20.02.2013 privind aprobarea taxei de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar;
 • Nota nr. 48/22.02.2013 privind aprobarea procedurii privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 – Programe speciale;
 • Nota nr. 189/16.05.2013 privind aprobarea modelului de proces verbal care se întocmește de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate în urma evaluării finale a cursanților și a listei documentelor justificative privind desfășurarea activității de evaluare finală a acestora;
 • Nota nr. 311/03.06.2014 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute în art. 35, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011.

Având în vedere actele legislative enumerate mai sus, reiese necesitatea acțiunilor de culegere și prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul exclusiv al folosirii acestora pentru oferirea Serviciilor detaliate în cadrul ofertei de formare.

C. Colectarea de informații

1. Tipuri de date colectate

  Categoriile de date care fac obiectul prelucrării în scopul înscrierii la cursurile de formare sunt:

 • numele și prenumele
 • sexul
 • CNP
 • data și locul nașterii
 • cetățenia
 • semnătura
 • telefon/fax
 • adresa (domiciliu/reședință)
 • e-mail
 • profesie
 • loc de muncă
 • formare profesională (diplome/studii)
 • datele din actele de stare civilă
 • date biometrice (imaginea feței din copia de buletin)
  De asemenea, în natura mediilor de promovare și desfășurare a activității de formare, alte categorii de date care fac obiectul prelucrării sunt datele cu un caracter informal, anonomizate, precum:

 • date de geolocalizare (IP, coordonate geografice, țară)
 • date de trafic on-line (browser, sistem de operare, server, data și ora accesării, durata vizitei, motorul de căutare folosit)
  O altă categorie de date prelucrate sunt cele folosite în cadrul Platformei on-line de cursuri, construită pe structura oferită de Moodle™, denumite date de înregistrare, în cazul înscrierii în cadrul platformei on-line leader.proeurocons.eu, și folosite în scopul evaluării și includerii în rapoarte de evaluare utilizate pentru măsurarea eficienței formării:

 • nume și prenume
 • username, reprezentate de adresa de e-mail
 • parolă: un șir de caractere alfanumerice și simboluri, generat în mod unic pentru fiecare cursant
 • durata intervalelor de prezență on-line pe Platformă
 • activități realizate în cadrul Platformei (upload fișiere, testare etc.)

Aceste date sunt prelucrate fie în mod implicit, de către aplicațiile terțe folosite pentru construcția mijloacelor de acces on-line (Website – Automattic Inc., Platformă – Moodle Pty Ltd), fie explicit, pentru facilitarea accesului și derulării formării cursanților la conturile create pentru derularea activității de formare on-line. O parte dintre aceste date (date de autentificare, imagini, obișnuințe/comportament etc.) sunt supuse termenilor și condițiilor terților care fac subiectul folosirii acestora de către persoanele cărora le aparțin datele cu caracter informal (Facebook, Google etc.).
De asemenea, datele necesare facturării (pentru persoanele fizice, acestea sunt preluate din copia BI/CI, iar pentru cele juridice, din adeverința instituției angajatoare/plătitoare) sunt prelucrate prin intermediul aplicațiilor terțe de facturare (SmartBill S.R.L.)

2. Scopurile colectării
Scopul primar și fundamental al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este acela al facilitării formării profesionale a cursanților. Scopurile secundare sunt constituite de activități de promovare, în cadrul cărora se folosesc date cu caracter personal informale sau deținute de terțe persoane (ex: imagini) sau de statistică internă, datele brute fiind prelucrate și anonimizate în vederea stabilirii performanțelor interne sau ale diverselor cazuri de monitorizare a activității Asociației din partea instituțiilor legiuitoare.
În momentul înscrierii, documentele cerute sunt:
– formularul de înscriere
– copie BI/CI
– copie certificat de naștere
– copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)
– copii ale documentelor care atestă finalizarea studiilor (diplomă de bac, licență, master etc.)
– adeverință obținută de la secretariatul instituției angajatoare a cursantului care atestă funcția deținută în momentul înscrierii
Datele cu caracter personal obținute prin intermediul înscrierii din documentele enumerate mai sus sunt solicitate astfel:
– formularul de înscriere atestă înscrierea cursantului la unul dintre programele de formare;
– copia BI/CI este necesară pentru aflarea CNP-ului și a datei/locului nașterii, necesare pentru includerea lor în actele de evidență și de absolvire a cursanților
– copia certificatului de naștere este necesară pentru datele referitoare la părinții Beneficiarului, fiind incluse în actele de absolvire ale cursanților
– copia certificatului de căsătorie este necesară în cazul în care numele de familie al Beneficiarului a fost schimbat odată cu realizarea unui act de căsătorie, pentru a dovedi numele actual
– este necesară dovada absolvirii unui anumit nivel de studii pentru înscrierea la diversele cursuri, astfel că este solicitată și o copie a actelor de studii, în speță cele de absolvire a ciclului superior al liceului și cele de absolvire a unei instituții de învățământ superior
– funcția deținută în momentul înscrierii este necesară în mod asemănător în cazul actelor de absolvire ale cursanților.
Astfel, scopul principal este acela de a-i oferi Beneficiarului servicii complete, acesta trebuind să facă dovada îndeplinirii condițiilor legale pentru înscrierea la unul dintre programele de formare. Aceste condiții sunt externe, ele fiind stabilite prin metodologiile de aplicare ale legislației în vigoare.

3. Obținerea consimțământului persoanei
În cazul înscrierii, formularul de înscriere conține o secțiune specială referitoare la consimțământul Beneficiarului pentru prelucrarea datelor personale, pe care Beneficiarul trebuie să o bifeze pentru a putea fi înscris la cursul pentru care se realizează înscrierea. Pentru accesul on-line, în speță pentru prelucrarea datelor cu caracter informal, Beneficiarul are la dispoziție link-ul de accept privind stocarea de date informale enumerate mai sus în fișierele de tip cookies, prezent pe paginile Website-ului.

4. Respectarea principiilor:
– procesate legal și cu bună-credință
– colectate în scop determinat și explicit
– adecvate și neexcesive în raport cu scopul
– extrase și actualizate
– șterse când nu mai sunt necesare
(a) minimizarea colectării
Datele cu caracter personal enumerate mai sunt reprezintă condițiile minime pentru înscrierea la curs și sunt preluate pentru scopurile prezentate mai sus, fiind necesare în mod expres pentru asigurarea unui cadru legal de desfășurare a procedurilor de înscriere, plată a taxei, formare, evaluare, absolvire și certificare ale cursanților la programele de formare.
(b) partajare
Datele personale sunt partajate cu personalul instituțiilor cu care este încheiat un parteneriat referitor la desfășurarea programelor de formare. În mod obișnuit, natura acestor instituții este una publică, acestea fiind reprezentate de Casele Corpului Didactic, colegii, licee, școli sau instituții de învățământ public sau privat. Natura parteneriatelor face ca schimbul acestor date să fie absolut necesar, acestea fiind solicitate cursanților în mod direct, prin cererea verbală sau scrisă a acestora, sau în mod indirect, prin înscrierea Beneficiarilor la sediile instituțiilor partenere. Modalitatea de transfer a acestor date este detaliată în subcapitolul „Medii de stocare”.
(c) Medii de stocare
Modalitatea de stocare a datelor la nivel organizațional se realizează sub două forme:
– în format fizic, acestea fiind stocate într-un mediu închis, securizat și neexistând posibilitatea de extragere sau transfer din acest mediu decât la cererea expresă și personală a Beneficiarului, fiind înmânate personal acestuia. De asemenea, suporturile cu caracter special pe care sunt stocate date cu caracter personal sunt depozitate în locuri special amenajate care sunt securizate suplimentar.
– în format digital, aceste date fiind stocate pe medii informaționale al căror acces este securizat, fiind permis doar operatorului de date înditruit să prelucreze aceste date. De asemenea, transferul electronic este realizat la cererea Beneficiarului și realizat prin intermediul unor aplicații terțe care au stipulat asigurarea confidențialității datelor prin intermediul politicilor de confidențialitate, accesul la aceste medii fiind unul securizat prin mijloace de securitate uzuale (acces cu parolă / biometric (amprentă digitală) / verificarea autentificării în mai mulți pași etc.)
Stocarea se realizează pe stațiile locale ale operatorilor de date, iar transferul securizat al acestora se realizează prin intermediul unor aplicații deținute de terți (Google Inc., Oath).
(d) Modalitatea de colectare
Datele personale pe care le colectăm provin din două surse:
i. prin înscrierea personală a cursantului la sediul Asociației, fie fizic, prin înregistrarea dosarului de înscriere la sediu, fie on-line, prin intermediul trimiterii unei copii electronice a dosarului la una dintre adresele de e-mail ale Asociației, cu acordul expres al Beneficiarului
ii. prin înscrierea la sediile instituțiilor partenere prin aceleași două modalități prezentate la punctul (i).
Datele cu caracter informal sunt colectate în momentul vizitei pe unul dintre mediile on-line (Website sau Platformă).
De asemenea, Asociația are dreptul de a solicita prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la dispoziție de către Beneficiar (telefon, e-mail, poștă Poșta Română / curier – FedEx/TNT/Cargus) datele personale ale Beneficiarilor în cazul transmiterii lor incomplete sau a imposibilității descifrării acestora, în scopul exclusiv de a facilita oferirea serviciilor complete de formare și a scopurilor care decurg din oferirea acestora.

Politica de plăți

Plățile se pot face prin două modalități:

1. Plata online folosind cardul

Plata va putea fi efectuată online cu cardul prin platforma Netopia Payments, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV2/CVC2).

Pentru finalizarea corecta a tranzacției, trebuie sa furnizați codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații), data de expirare, numele deținătorului și ultimele trei cifre de pe spatele cardului, inscripționate pe banda cu semnătura dumneavoastră (în funcție de card, unele informații pot lipsi).

Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv prin intermediul platformei Netopia Payments. Asociația Proeuro-Cons nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul bancar, fără acordul dumneavoastră explicit.

2. Plata prin transfer bancar (ordin de plata)

Plata prin transfer bancar (ordin de plata) se face doar in baza facturii proforme emise de Asociația Proeuro-Cons, transmise prin e-mail către client.

Procesarea comenzii si livrarea serviciilor se va efectua după confirmarea plății, în contul de mai jos, a facturii proformei emise.

Beneficiar: Asociația Proeuro-Cons
Cod unic de inregistrare: 30793978
IBAN: RO98BRDE290SV42143602900
Cont deschis la: Sucursala BRD, Slatina, Olt

Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în LEI, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Termene de plata, taxe aditionale, suspendarea/stergerea serviciilor

Contravaloarea facturii se achita la inceputul fiecarei perioade de plata, in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii proforme.

Pentru comenzi pentru care ati selectat metoda de plata prin Credit Card / PayPal, procesarea comenzii si activarea serviciilor se va face in aproximativ 2 ore de la confirmarea platii.

Pentru comenzi pentru care ati selectat metoda de plata prin transfer bancar (ordin de plata), procesarea comenzii se va face doar dupa confirmarea platii in contul Asociației Proeuro-Cons cu suma transferată, introducându-se astfel un decalaj de 2-4 zile, de la caz la caz.

La efectuarea unei plati prin transfer bancar (ordin de plata), este necesar sa indicati numarul facturii proforme in rubrica de comentarii sau informatii suplimentare. Platile neidentificate vor fi transferate inapoi catre contul bancar emitent, mai putin costurile de administrare.

Depășirea cu 2 zile a datei scadente pentru plată duce la suspendarea serviciului.

D. Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm

Utilizarea datelor cu caracter personal, a datelor cu caracter informal și a celor necesare utilizării Platformei de cursuri on-line se realizează în scopurile care decurg din nevoile de formare a cursanților. Astfel, aceste date sunt utilizate:
– în scopul informării cursanților referitor la activitățile care decurg din înscrierea la programul de formare: înscriere, desfășurare propriu-zisă a formării, acțiuni de confirmare, efectuarea plății și a procedurilor de facturare, participarea la evaluare, absolvirea cursului și certificarea competențelor în conformitate cu legislația în vigoare.
– în scopul evaluării acestora în funcție de activitatea realizată în cadrul Platformei on-line, în cazul înscrierii acestora la programele de formare care conțin module care se desfășoară pe această platformă
– în scopul confirmării plății taxei prin intermediul acțiunii de facturare a serviciilor oferite

E. Drepturile utilizatorilor

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18).Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la punctul de lucru al Asociației. Datele dvs. nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
 Dreptul de acces (ce categorii sunt folosite și cine le folosește)
Beneficiarul are dreptul de a cunoaște datele prelucrate de către Asociație și operatorul de date care efectuează prelucrarea acestora.
 Dreptul de opoziție
Beneficiarul are dreptul de a alege posibilitatea de prelucrare a datelor, în cazul opoziției acestei acțiuni decurgând imposibilitatea înscrierii și participării la programele de formare, acesta fiind esențiale pentru această participare.
 Dreptul de a se adresa justiției
În cazul în care Beneficiarul are legitimitatea deplină și argumentată a încălcării unuia dintre drepturile stipulate în cadrul acestei Politici, acesta se poate adresa instituțiilor abilitate în scopul rezolvării litigiilor rezultate din încălcarea acestor drepturi.

F. Dezvăluirea informațiilor părților terțe

Aceste informații sunt detaliate în secțiunea C, 4 (b).

G. Securitatea informațiilor și urmărire

Asociația are obligația de a aplica măsurile tehnice și organizatorice necesare adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvălurii sau accesului neautorizat.
1. Politica de utilizare cookie
Aceasta politica se refera la cookie-urile Website și Platformă operate de Asociație.
2. Ce sunt Cookie-urile?
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) si este complet pasiv (NU contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului sau alte informatii confidentiale).
3. La ce sunt folosite Cookie-urile?
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Asociației pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor.
Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator. În structura fiecărui browser Internet există opţiunea de a şterge „cookies” de pe hard-drive, de a bloca primirea de „cookies” sau de a primi un mesaj în momentul în care un „cookie” este stocat în calculatorul dumneavoastră. În momentul în care dumneavoastră vă dați acceptul pentru stocarea cookies, Asociația va folosi aceste cookies pentru a vă asigura o navigare mai plăcută pe site-ul nostru, pentru a vă memora parolele și IP-ul ca date de trafic.
4. Ce Cookie-uri se folosesc?
Se folosesc doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.
Cookie-urile folosite de Asociație sunt: Google Analytics, Facebook Login, Moodle, SmartBill, WordPress.
5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:
 Cookie-uri de performanta a site-ului
 Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 Cookie-uri pentru geotargetting
 Cookie-uri de inregistrare
 Cookie-uri pentru publicitate
 Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

6. Contin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
7. Stergerea Cookie-urilor
In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.
8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
 Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului categorii de produse si servicii.
 Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor, retinerea parolelor.
 Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search).
 Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor, limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics, cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Măsuri de securitate
 Proceduri
Datele personale în format electronic sunt stocate sau transferate pe medii și terminale care sunt securizate prin diverse metode de criptare. Datele deținute în format fizic sunt păstrate în locuri special amenajate, securizate și fără posibilitatea de a fi extrase.
 Perioada de păstrare a datelor
Conform legislației, datele conținute în dosarul de înscriere și cele produse în timpul formării sunt păstrate în format fizic pentru o perioadă obligatorie de 5 ani, urmând a fi păstrate în format electronic pe o perioadă nedeterminată. Datele cu caracter informal necesare formării și accesului la Platformă sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată, iar cele informale anonimizate sunt păstrate în funcție de acordul persoanei (ex: Beneficiarul poate șterge fișierele de tip cookie).
 Mecanisme de rezolvare a plângerilor
Eventualele neconcordanțe privitoare la mecanismele de prelucrare a datelor referitoare la prelucrare, actualizare și accesul la datele personale pot fi soluționate amiabil prin intermediul mijloacelor de comunicare prezentate în cadrul Politicii (fizic, telefon, e-mail, pagină de Facebook).

Please identify yourself via e-mail