Antreprenoriatul (II)

Antreprenoriatul (II)

Diseminari Proiecte, Revista

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională. Continuăm în acest număr prezentarea proiectului „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică, numărul proiectului fiind 2017-1-RO01-KA104-036611.

Erasmus+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2021. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

Combaterea nivelului ridicat al șomajului – mai ales în rândul tinerilor – este una dintre cele mai urgente sarcini pentru guvernele europene. Prea mulți tineri abandonează școala prematur, riscând astfel să devină șomeri și marginalizați social. Același risc îi amenință pe mulți dintre adulții slab calificați. Tehnologiile modifică modul de funcționare a societății, fiind astfel necesară utilizarea lor la capacitate maximă. Întreprinderile europene trebuie să devină mai competitive prin talent și inovare.

Europa are nevoie de societăți mai coezive și incluzive care să permită cetățenilor să joace un rol activ în viața democratică. Educația, formarea, activitățile de tineret și sportul reprezintă elemente esențiale pentru promovarea valorilor europene comune, a integrării sociale, pentru consolidarea înțelegerii interculturale și a sentimentului de apartenență la o comunitate și pentru prevenirea radicalizării violente. Erasmus+ este un instrument important pentru promovarea incluziunii persoanelor provenind din medii defavorizate, în special a migranților nou sosiți.

O altă provocare se referă la dezvoltarea capitalului social în rândul tinerilor, la emanciparea tinerilor și la capacitatea acestora de a participa activ în societate, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona, pentru a „încuraja participarea tinerilor la viața democratică din Europa”. Acest aspect poate fi vizat, de asemenea, prin activități de învățare non-formală, care au ca scop îmbunătățirea abilităților și a competențelor tinerilor, precum și promovarea cetățeniei active. În plus, organizațiile și lucrătorii de tineret au nevoie de formare și de oportunități de cooperare pentru a dezvolta profesionalismul și dimensiunea europeană a activităților pentru tineret.

Sistemele de educație și formare și politicile pentru tineret performante oferă cetățenilor aptitudinile necesare pe piața muncii și în economie, permițându-le totodată să joace un rol activ în societate și să se realizeze pe plan personal. Reformele în educație, formare și tineret pot consolida realizarea acestor obiective, pe baza unei viziuni partajate între factorii de decizie politică și părțile interesate, a unor dovezi solide și a cooperării între diferite domenii și niveluri.

Proiectul

În cei 5 ani de activitate, Asociația Proeuro-Cons și-a furnizat serviciile către aproximativ 5500 de adulți. Observând proactiv deschiderea către noutate a oamenilor, APC consideră că există un spirit latent de antreprenor în fiecare persoană. Principalul scop al nostru este acela de a aduce cât mai aproape potențialii beneficiari de formare, prin intermediul ofertei sale de cursuri, ca formă importantă de incluziune socio-economică.

Nevoile organizației se referă la internaționalizarea ofertei de formare, la dezvoltarea capacității de a organiza cursuri la nivel european urmând modele moderne de manageriere a programelor de formare și introducerea componentelor antreprenoriale în cursuri de pregătire a adulților. O altă nevoie identificată o reprezintă, pentru angajații noștri, dobândirea de competențe și experiențe antreprenoriale, legate de dimensiunea internațională a programelor de formare și urmarea unor activități de tip job shadowing cu privire la organizarea de cursuri la nivel european. Scopul proiectului este formarea și dezvoltarea personalului organizației noastre, având în vedere nevoile de a internaționaliza cursuri din oferta de formare a Asociației, deschizând drumul către cooperări pentru proiecte strategice, și de a propune noi cursuri pentru adulți, care să cuprindă dimensiunea internaționala și cea antreprenorială, în sensul de componențe majore cu privire la evitarea excluziunii socio-economice. Acest proiect urmărește dobândirea competențelor de implementare a dimensiunii internaționale în cadrul curriculumului a patru programe de formare, dezvoltarea unor relații de cooperare, dobândirea competențelor de familiarizare a formabililor cu mediul antreprenorial, dobândirea experiențelor și competențelor prin activități de job shadowing de implementare a unor instrumente antreprenoriale în cadrul programelor de formare pentru adulți și implementarea și valorificarea competențelor dobândite prin produse concrete (patru programe de formare locale și naționale și două cursuri promovate în mediul de formare european).

Angajații noștri implicați în acest proiect sunt absolvenți de studii universitare și au diferite specializări. Nevoile pe care le au se referă la dobândirea de experiențe din activități de job shadowing, cunoștințe și competențe care să facă posibilă transmiterea în cadrul cursurilor a dimensiunii internaționale și elementelor antreprenoriale, să fie în masură să formeze, să consilieze și să sprijine formabilii adulți în procesul concret de transformare a ideilor în planuri de afaceri, dar și pentru deschiderea ofertei de cursuri la piața de formare europeană a adulților.

Proiectul cuprinde 5 mobilități individuale pentru formare și o activitate de job shadowing:

  • Între 07.05.2018–13.05.2018, trei angajați APC participă la cursul „Teaching Entrepreneurial Education”, în Grand Canaria, Spania, furnizat de Asociația Socio Europe. Cursul permite dezvoltarea competențelor în promovarea, susținerea antreprenoriatului și familiarizarea cu instrumente și măsuri pentru a pune ideile antreprenoriale într-un plan de acțiuni concrete în vederea implementării lor.
  • A doua acțiune se referă la o activitate de tipul job shadowing pentru un formator al APC la organizatia europeană CREF Education Portugalia, în perioada 23-28 aprilie 2018, pentru programul de formare „Leadership and In-service Teacher’s Training: An European Innovative”. Participarea proactivă la activitățile de organizare a cursului din perspectiva de job shadowing va permite formatorului să dobândească cunoștințe și competențe de organizare a cursurilor la nivel european și de participare efectivă la formare ca trainer în fața unui grup internațional.
  • În cadrul cele de-a treia acțiuni, doi angajați APC vor participa la cursul „21st Century Teaching Skills–The International Dimension” în cadrul centrului Cervantes Training din Madrid, în perioada 23-28 iulie 2018. Cursul propune activități pentru înțelegerea și folosirea noțiunii de dimensiune internațională.

Impactul asupra organizației, la nivel local și național, se referă la creșterea reprezentativității APC prin furnizarea de patru noi cursuri (400 cursanti estimați) pe piața locală și națională a formării adulților. La nivel internațional, impactul așteptat este să realizăm în 2018 un parteneriat strategic și în 2019 internaționalizarea ofertei, prin promovarea pentru piața formării europene a două cursuri, având ca reper componenta antreprenorială. Pe termen lung, dimensiunea antreprenorială din cursuri va deveni foarte atractivă, mai ales pentru adulții tineri, care își doresc să fie proprii angajați (self-employed), cursurile vor avea și formabili din alte țări ale Europei, aducând în cadrul programului de formare posiblitatea interacțiunii lor cu formabili români, în așa fel încât modele antreprenoriale din contexte socio-culturale și economice diferite să fie prezentate în grupuri de lucru multicultural.

Antreprenoriatul (I)

Diseminari Proiecte, Revista

Deprinderea abilităților antreprenoriale este un lucru extrem de important, cel puțin pentru zilele noastre. Astfel că începerea cultivării unor astfel de abilități e de bun augur chiar pentru traiul zilnic, indiferent de persoana care le exersează. Un exemplu de proiect Erasmus+ care este centrat pe tema antreprenoriatului este „Educație antreprenorială și dimensiune internațională pentru incluziune socio-economică”, aprobat recent și în curs de desfășurare. Cursul include activități de formare pe teme de antreprenoriat și cuprinde două sesiuni de formare și o activitate de job shadowing în diverse țări ale Europei.

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională.

Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

Realizarea proiectului a pornit de la identificarea nevoilor de dezvoltare a asociației noastre, a angajaților acesteia și din convingerea că, prin activitățile pe care le propune, proiectul poate răspunde cu succes împlinirii acestor nevoi.

Obiectivul general al proiectului este formarea și dezvoltarea personalului organizației noastre, având în vedere nevoile de a internaționaliza cursuri din oferta de formare a asociației, deschizând drumul către o cooperare pentru proiecte strategice și de a propune noi cursuri pentru adulți care să cuprindă dimensiunea internațională și cea antreprenorială ca o componentă importantă în incluziunea socio-economică.

Activitatea de job shadowing și formarea unor angajați din întregul personal al asociației noastre în mobilitățile propuse vor duce la creșterea atractivității cursurilor furnizate pentru adulți din perspectiva reperelor antreprenoriale introduse în oferta de formare și la realizarea unor cursuri expuse mediului de formare european. Totodată, aceste activități de formare și job shadowing reprezinta premisa următorului obiectiv avut în vedere, și anume cooperarea cu alte organizații similare în proiecte strategice finanțate prin programul Erasmus+ KA2. De asemenea, în vederea internaționalizării ofertei noastre de cursuri, vom dezvolta relații de cooperare cu organizații similare din Europa pentru ca formatorii noștri să participe în cadrul acestora la activități de job shadowing în număr cât mai mare.

Activitatea de job shadowing și cursurile ”21st Century Teaching Skills – The International Dimension”, ”Teaching Entrepreneurial Education” vor permite dobândirea activă și eficientă a experiențelor, cunoștințelor, competențelor de implementare a dimensiunii internaționale și a noțiunilor antreprenoriale, astfel încât participanții să devină încrezători în folosirea lor și suficient de pregătiți pentru a le include în activitățile de autorizare, organizare și predare a cursurilor pentru adulți ale asociației noastre. Experiențele, competențele si cunoștințele dobândite în workshopuri, la sesiunile de lucru interactive, la grupurile pentru realizarea de „miniproiecte” alături de participanți din alte țări, vor contribui la îmbunătățirea și modernizarea organizării și realizării programelor noastre oferite adulților, prin asigurarea cadrului conceptual, formal și de fond privind implementarea dimensiunii internaționale în curriculum. Totodată, în procesul de învățare formală și nonformală, formatorii și directorii noștri de programe vor asimila elemente cheie și concepte necesare pentru a fi antreprenor, în așa fel încât să le transmită formabililor prin programele de formare. Cursuri noi oferite de asociația noastră vor utiliza metode de formare eficiente, racordate la dimensiunea europeană, vor fi interactive, vor avea elemente antreprenoriale și accesibilitate internațională, oferind mai multe oportunități de dezvoltare profesională și incluziune socio-economică, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă.

Cum construiești un lucru trainic

Diseminari Proiecte

Întrebarea se putea referi la fel de bine la cât de greu se construiește ceva care are potențialul de a aduce binele în cadrul societății. Ați observat, evident, că munca pentru lucrurile care aduc o diferență notabilă în cadrul societății durează ani de muncă, de consolidare, de câștigare și menținere a încrederii.

Scriam la un moment dat despre ideea de a fi cel mai bun. Pe scurt, principiul e simplu: ești cel mai bun atâta timp cât ești ca lumina care strălucește și altora scânteia înțelepciunii sau flacăra iubirii.

În profunzime, ideea e mult mai complexă și ține și de timpul, spațiul și modul în care împărtășim această lumină. E vorba, dacă vreți, de calea pe care o parcurgem atunci când ne îndreptăm spre un anumit scop. Cu alte cuvinte, modul în care împărtășești lumina poate fi de multe ori mai important decât faptul în sine.

Nicks

Era o zi caldă de septembrie.

E un lucru curios cum, de multe ori, lucrurile bune încep odată cu începerea școlii. E și mai curios cum, la anume puncte din traiectoria noastră, ajungem la momente care ne par distante de scopurile noastre, dar se dovedesc providențiale pentru peregrinările noastre de mai târziu.

În orice caz, revenind, căutam fervent o anume adresă pe care o aflasem cu puțin timp înainte. Eram puțin emoționat și afară era destul de cald, iar asta nu făcea decât să-mi crească varietatea din paleta de stări. Știu doar că nu mai țin minte nimic de atunci, exceptând faptul că am finalizat întâlnirea cu o vorbă care mi se părea cuceritor de inteligentă atunci: nu ne putem împlini decât prin alții.

Aș putea spune că lucrul acesta mi s-a confirmat pe deplin în următoarea perioadă. Nimerisem, oarecum din întâmplare, într-un timp în care nu realizam că sunt, dar în care urma să revin pe băncile școlii într-un mod în care mă pot împlini prin mine, dar neapărat prin mijlocirea celorlalți.

Eram cumva la începuturi. Intuiam că e destul de complicat să creezi o entitate funcțională și utilă și să menții o stare a lucrurilor într-un sistem cibernetic. Teoretic vorbind, e vorba de o componentă de reglare pe care poți să o controlezi în așa fel încât lucrurile să funcționeze într-un principiu de perpetuum mobile. Treaba asta ține cumva de o percepție fină și de abilități de leadership dacă nu înnăscute, măcar exersate. Așa că eram îndeajuns de pregătit să înțeleg că îți trebuie un simț gospodăresc suficient de dezvoltat ca să pui la punct asemenea lucruri.

Pe lângă astea, mă gândeam că mai e nevoie de multă muncă și, mai mult decât atât, de pasiune. De gândit e ușor.

Așa am descoperit eu APC-ul. E ca un fel de creuzet de emoții, de visuri și de stări E un laborator în care se cercetează elixirul educației. E o împlinire de muncă, efort, inteligență și dezvoltare prin ceilalți. Ei bine, acest microunivers împlinește într-un timp scurt 5 ani de reușite, mulțumită unui manager de top: Cătălina Dan. Nu pot să spun decât mulți ani înainte, cu cât mai multe realizări în toate formele! Pentru că nu trebuie să uităm că prin educație totul e posibil.

REZULTATE PROIECT ERASMUS +: La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitală

Diseminari Proiecte

REZULTATE PROIECT La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitala, număr de referință 2014-1-RO01-KA104-001141ERASMUS +

 Asociația PROEURO-CONS a primit în anul școlar 2014 – 2015 finanțare prin programul Erasmus+, acțiunea KA1 Mobilități individuale. Proiectul cu titlul La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitala cu numărul de referință 2014-1-RO01-KA104-001141 a trecut cu succes de evaluare, un număr de cinci formatori din cadrul Asociației perfecționându-se la doua cursuri de formare:

  1. Cursul “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”, care a fost organizat de CREF Sesimbra Educational Resources and Training Centre, la Sesimbra, în Portugalia, în perioada 06-11 octombrie 2014 a permis învăţarea rapidă a alfabetizării digitale astfel încât participanţii să devină  încrezători şi suficient de pregătiţi, demonstrând cele mai bune practici în predare şi învăţare, folosind instrumente TIC.
  2. Cursul “Digital literacy in the collaborative classroom” organizat de St. Tiernans Community School, Ballaly, in Dublin – Irlanda in perioada 29 martie – 04 aprilie 2015. Cei implicaţi au beneficiat de o participare activă la serie de ateliere de lucru, sesiuni de lucru în grup, pe o gamă de programe adecvate pentru utilizarea programelor Prezi, Weebly, Wordle, Scratch, Schoology, Audacy, Go Animation etc.

Competeţele dobândite ca urmare a participării la proiectul La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitală a formatorilor Asociatiei Proeuro-Cons vor contribui la îmbunătăţirea şi la modernizarea cursurilor de formare pe care le oferim adulţilor prin integrarea resurselor TIC şi la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a adulţilor din diferite domenii.

Participanţii la formare au dobândit cunoştinţe despre Design Web pentru mediul de formare, convertirea  şi editarea fişierelor audio, au aflat care sunt resursele interactive şi colaborative de care se pot folosi pentru introducerea acestora în activitatea lor ulterioară, programe online de organizare grafică  pe înţelesul tuturor categoriilor de cursanţi, au învăţat prin participarea la ateliere practice cum să realizeze un „Mediu de învăţare virtual”, au deprins metode de animaţie, au descoperit importanţa utilizării „poveştirii digitale” pentru orice curs de formare.

Au  beneficiat de introducere în programarea gratuită de tip „scratch”, pentru a fi capabili să o utilizeze pentru cursurile de formare.

Prin colaborarea cu furnizorii de curs şi cu ceilalţi participanţi prin intermediul platformei eTwinning, formatorii Proeuro-Cons si-au dezvoltat competenţele profesionale, dar şi pe cele personale (abilităţi de comunicare şi relaţionare, abilitatea de a lucra într-o echipă multiculturală, respectul faţă de diversitatea culturală etc).

Au deprins abilitatea de a lucra cu „Flipped Classroom” („clasa răsturnată”, care cuprinde o răsturnare a predării tradiţionale, cursanţii fiind expuşi noilor materiale didactice în afara timpului de desfăşurare a cursului, de obicei prin lectură ori prin vizionare video, şi apoi timpul cursului este utilizat pentru asimilarea noilor cunoştinţe prin strategii de genul  „rezolvarea de probleme”, discuţii sau dezbateri).

De asemenea, formatorii noştri au dobândit capacitatea de a utiliza la rândul lor Podcasting şi Blogging cu beneficiarii serviciilor lor de formare. Un alt rezultat remarcabil este capacitatea formatorilor noştri de a se folosi în formarea adulţilor de tabla albă interactivă şi aplicaţia Activ Inspire, Windows Movie Maker, Photo Story, Picasa ca alternativă open source de prelucrare a fotografiilor şi de realizare a filmelor educaţionale.

Prezentarea şi utilizarea sub îndrumarea furnizorilor de curs a platformei Moodle, a instrumentelor Google docs, blogs şi virtual pen sau Dropbox i-au ajutat să-şi dezvolte competenţele digitale. Au învăţat să utilizeze tabla interactivă şi camera digitală în formare. Toate aceste competenţe îmbunătăţite se vor reflecta în activitatea viitoare a Asociaţiei Proeuro-Cons, prin îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la rândul nostru prin programele pe care le derulăm.

Din punct de vedere al beneficiilor lingvistice şi interculturale, menţionăm că interactivitatea cursurilor şi programele culturale propuse ne-au dat șansa de a ne îmbunătăți abilitățile de comunicare scrise și orale în limba engleză, iar acestea vor fi rezultatele care vor pune bazele unor colaborări fructuoase cu formatori din alte ţări europene şi vor contribui la dezvoltarea Asociaţiei pe plan european.

Cătălina Dan

Director Executiv

Interculturalitate în țara eternei primăveri

Diseminari Proiecte

proeuro_cons_Melania Vica           Dacă, să păşeşti într-un loc cu profesionişti dornici să-ţi împărtăşească din experienţa lor, este un vis de-al tau, atunci cu siguranţă o să-ţi placă la de CREF Sesimbra – Education Resources and Training Centre, Portugalia. Prin participarea mea (împreună cu alți patru colegi de la Asociaţia PROEURO-CONS din Slatina) la activitatea de formare “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” organizată de CREF Sesimbra în perioada 6 -12 octombrie 2014,  am avut ocazia de a mă forma într-un mediu multicultural alături de profesori şi formatori din diferite state europene (România, Grecia şi Norvegia).

Stagiul a fost organizat cu atenţie, tinând cont de nevoile noastre, atât cele de formare, cât şi cele fizice şi psihice ale participanţilor. Orarul a fost foarte bine structurat. Orele desfăşurate au fost interactive, având astfel posibilitatea să învăţăm nu numai de la profesorii pe care i-am avut, ci şi de la colegii de curs. Au fost folosite toate tipurile de interacţiuni. Activităţile la care am participat au fost variate, bine alese şi organizate.

Obiectivele cursului, printre care: pregătirea cursanţilor în vederea interacţionării cu alte culturi; reflectarea diversităţii culturale utilizând diferite instrumente media; studierea asemănărilor şi diferenţelor în scopul dezvoltării identităţii culturale; dezvoltarea atitudinilor şi a gândirii critice; facilitarea unui larg acces către resursele educative din Europa prin intermediul colaborării cu colegii participanţi la curs; stimularea în vederea continuării formării profesionale, au prezentat un real interes pentru dezvoltarea mea ulterioară.

Pe parcursul săptămânii mi-am dezvoltat: abilitatea de a lucra într-o echipă multiculturală (lucrând împreună pentru realizarea unui proiect de evaluare finală);  abilităţi de comunicare şi relaţionare în cadrul profesional și personal în limba engleză; abilitatea de a include cunoştinţe în activitatea ulterioară; abilitatea de a utiliza table interactive și alte resurse folosite pe parcursul acestei formări,  respectul față de diversitatea culturală.

Activitățile și vizitele culturale organizate la instituțiile de învățământ, au fost completate de vizitarea Bibliotecii publice din Sesimbra  unde fiecare cursant a oferit o carte scrisă de un autor cunoscut din țara de proveniență, vizitarea Lisabonei și a împrejurimilor dar și de organizarea unor seri în diferite restaurante cu specfic portughez, asigurând astfel crearea unei legături strânse între participanţi.

Sunt deosebit de mulţumită de activitatea de formare pe care am urmat-o, deoarece am achiziţionat informaţii utile şi noi care vor duce la creşterea şi dezvoltarea mea profesională, dar şi la îmbunătăţirea activităţilor cu grupurile ţintă cu care lucrez.

Apreciez calitatea conținutului cursului, dar şi  prestația la un nivel înalt al formatorilor, în special profesor Vítor Pereira da Costa,  profesor José Maldonado (CREF Sesimbra) şi  profesor Sandra Fradaõ (Univeristatea din Lisabona) și recomand participarea la activităţi de formare continuă prin programul Erasmus+.

 

Melania VICĂ

Formator Asociaţia PROEURO-CONS

 

Experienţă interculturală

Diseminari Proiecte

proeuro_cons_Iulia_Pandelica

           Există vreun mod mai eficient de a cunoaşte cultura unui popor decât printr-un contact direct cu acea cultură? Unii ar putea răspunde afirmativ, însă eu consider ca acesta este cel mai eficient şi cel mai plăcut în acelaşi timp. Prin participarea mea la activitatea de formare “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” organizată de CREF Sesimbra – Education Resources and Training Centre, am avut oportunitatea de a mă forma, de a lucra şi de a-mi împărtăşi dar şi de a-mi îmbogăţi experienţa într-un mediu multicultural datorită coordonatorului acestui centru, Vitor Costa, care a format o echipă cu adevărat interculturală, la acest program participând profesori şi formatori din diferite state europene participante la programul Erasmus+.

Din punct de vedere profesional, obiectivele care m-au interesat în mod deosebit şi care au devenit obiectivele mele sunt : pregătirea cursanţilor în vederea interacţionării cu alte culturi; reflectarea diversităţii culturale utilizând diferite instrumente media; explorarea similitudinilor şi diferenţelor în vederea dezvoltării identităţii culturale şi dezvoltarea cu ajutorul mediei digitale a atitudinilor, valorilor, gândirii critice, creşterea conştiinţei cursanţilor mai degrabă decât simpla achiziţie a cunoştinţelor.

Mi se pare important să subliniez abilităţile dezvoltate prin participarea la formarea sus-menţionată (atât în cazul meu, cât şi al celorlalţi patru colegi de la Asociaţia PROEURO-CONS din Slatina care au participat la aceeaşi activitate): abilităţi de comunicare şi relaţionare; abilitatea de a lucra în echipă; respect față de diversitatea culturală; abilitatea de a furniza feedback asupra activităţii şi de a include cunoştinţe în formarea pe care o furnizăm; abilitatea de a crea un blog, de a utiliza platforma Moodle, de a utiliza Interactive Board şi diverse programe puse la dispoziţie de către organizatori.

Evaluarea finală a constat în prezentarea unei lucrări digitale (folosind cel puţin două dintre instrumentele media prezentate în timpul cursului) despre educaţia interculturală. Formatorii ne-au repartizat în echipe multiculturale, fapt care ne-a adus numai beneficii (profesionale, lingvistice şi culturale). Organizarea unor vizite la instituţii de învăţământ, a unor vizite culturale şi a unor seri în diferite restaurante cu specfic portughez, cu muzică tradiţională Fado sau cu specific brazilian a asigurat crearea unei legături foarte strânse între participanţi şi ne-a dat ocazia să cunoaştem aspecte prin contact direct cu comunitatea.

Vreau sa spun cu mândrie ca, în urma participării noastre la cursul “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” şi a vizitei organizate de CREF Sesimbra Educational Resources and Training Centre, la Biblioteca publică Sesimbra, în această bibliotecă se regăsesc câteva opere ale unor scriitori români pe care noi, formatorii de la Asociația PROEURO-CONS din Slatina, le-am donat cu ocazia acestei vizite.

Recomand cu căldură participarea la astfel de activităţi de formare continuă, care pot deveni uşi deschise către o dezvoltare profesională şi personală armonioasă.

 

Iuliana-Florina PANDELICĂ

Formator Asociaţia PROEURO-CONS

 

 

Erasmus+ aduce numeroase oportunităţi

Diseminari Proiecte

 Catalina DanERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020.

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității și capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât actualul nivel al cheltuielilor și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele.

Erasmus+ aduce numeroase oportunităţi de învăţare pentru tineri şi adulţi, în toate sectoarele educaţiei: învăţământ preuniversitar, educaţia adulţilor, învăţământ universitar, formare profesională şi tineret.

Asociația PROEURO-CONS din Slatina, jud. Olt,  a primit în anul școlar 2014 – 2015 finanțare prin programul Erasmus+, acțiunea KA1 Mobilități individuale. Proiectul cu titlul La un click distanţă de educaţia interculturală în era digitala cu numărul de referință 2014-1-RO01-KA104-001141 a trecut cu succes de evaluare, un număr de cinci formatori din cadrul Asociației perfecționându-se la un curs de formare desfășurat în Costa de Caparica, Lisabona – Portugalia.

Cursul “ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”, care a fost organizat de CREF Sesimbra Educational Resources and Training Centre, la Sesimbra, în Portugalia, a permis învăţarea rapidă a alfabetizării digitale astfel încât participanţii să devină  încrezători şi suficient de pregătiţi, demonstrând cele mai bune practici în predare şi învăţare, folosind instrumente TIC. Cei implicaţi au beneficiat de o participare activă la serie de ateliere de lucru, sesiuni de lucru în grup, pe o gamă de programe adecvate pentru utilizarea programelor Prezi, Weebly, Wordle, Scratch, Schoology, Audacy etc.

În perioada 06-11 octombrie 2014 un număr de cinci formatori au efectuat acest stagiu de formare, urmând ca în perioada 29 martie – 05 aprilie 2015 aceștia să participe la a doua  mobilitate internațională, in Dublin – Irlanda.

În urma parcurgerii acestui stagiu de formare, cei cinci formatori au dobândit noi cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi ce vor duce la îmbunătăţirea actului profesional, la acumularea unei experienţe valoroase, constituind o sursă de motivaţie şi un mijloc de dezvoltare profesională și personală continuă. De asemenea, formatorii au beneficiat de dialog, interacţiune şi formare multiculturală ce vor fi consolidate în procesul de predare – învăţare – evaluare prin noi abordări şi strategii inovatoare ale actului educaţional.

Cei cinci formatori au avut posibilitatea de a întâlni colegi din alte ţări şi de a împărtăşi experienţa didactică cu aceştia, ceea ce va sprijini evoluţia profesională şi va crea un grup dinamic prin schimbul de bune practici ce îi va ajuta să se adapteze noilor abordări în domeniul educaţiei şi culturii. Grupul a fost format dintr-un număr de 9 persoane din România, Norvegia si Grecia: România – 5, Grecia – 2, Norvegia – 2.

Activitățile cursului au fost dinamice, interactive implicând munca în echipă ceea ce a condus la un real dialog, schimb de experiență și însușirea unor exemple de bună practică.

Colaborarea între participanții la acest curs, precum și cu organizatorii cursului continuă și în prezent prin e-mail si contul individual de facebook al participanților.

Avantajele acestor stagii de formare prin Programul Erasmus+ sunt multiple. Ele îți oferă, în primul rând, un sprijin moral prin coordonatorii programului care te vor aștepta dincolo de granițe spre deosebire de alte astfel de oportunități, unde îți va fi mai greu dacă nu cunoști pe cineva. Mobilitatea Erasmus te ajută să ai încredere în tine, în oamenii din țara de origine și în cei din țara gazdă. La finalul stagiului, când te întorci în țară, ești încurajat să aplici experiența acumulată, contribuind la dezvoltarea institutiei din care faci parte dar și a țării tale de origine. Prin urmare, mobilitatea Erasmus nu este doar pentru cei care nu-și permit studiul în altă țară din diverse motive, ci pentru cei care doresc să se întoarcă în țară și să pună în aplicare cunoștințele dobândite.

            Detalii despre cum puteti accesa finantare prin Programul Erasmus+ găsiți accesând următoarele site-uri:

 

Cătălina DAN

Director Executiv – ProEuro-Cons

 

 

Diseminare stagiu de formare

Diseminari Proiecte

Diseminare stagiu de formare

 

„ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”

 

In saptamana 06 – 11 octombrie 2014, in calitate de beneficiara a unei subventii obtinute prin programul Erasmus +, prin intermediul  Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Asociatia Proeuro-Cons a participat la activitatea de formare „ICT as a Tool for Intercultural and Media Education”, mobilitate care face parte din proiectul de mobilitate in domeniul educatiei adultilor „La un click distanta de educatia interculturala in era digitala”.

Activitatea s-a desfasurat la Sesimbra, in Portugalia, iar organizatorul a fost Vítor Costa, director al CREF – Education, Resources and Training Centre, Av. D. Manuel Martins, 8  –  2970-585 Sesimbra, Portugalia (www.cref.pt).

Asociatia Proeuro-Cons a fost reprezentata de 5 dintre formatorii acesteia. De asemenea, la activitatea de formare au fost prezenti participanti din alte state europene, din Norvegia (2) si din Grecia (2). La inceputul activitatii, fiecare dintre noi a prezentat informatii despre regiunea din care provenim: prezentari multimedia, fotografii, brosuri si clipuri video.

Obiectivul principal al cursului a fost insusirea de cunostinte legate de tehnicile actuale TIC care permit includerea mediei digitale in educatia interculturala : fotografia si filmul ca instrumente în predare si invatare (Photo Editor si Windows Movie Maker),  utilizarea Prezi si a  Ipad-urilor, tabletelor si a telefoanelor mobile in scop didactic, prezentarea platformei Moodle si utilizarea tablelor interactive in sala de clasă, „The Cloud” (Dropbox, Google Drive, carte digitala etc) precum si folosirea unui stilou virtual.

Activitatea de formare a fost organizata in sala de conferinte a hotelului in care am fost cazati si s-a folosit permanent ICT atat pentru prezentarea continuturilor, cat si pentru realizarea sarcinilor individuale si de grup. In fiecare zi am lucrat atat in plen, cat si in grupuri de 2 sau 3 persoane.

Prin participarea timp de o saptamana la o astfel de activitate la nivel european, am avut sansa stabilirii unor relatii profesionale cu colegi din alte tari si ne-am propus sa realizam alte proiecte europene. Lucrul in echipa (2 – 3 persoane) a facilitat comunicarea si colaborarea atat in cadrul echipei, cat si cu celelalte echipe, impartirea eficienta a resurselor materiale disponibile si a experientelor personale, iar rezultatele obtinute au fost remarcabile.

Programul a inclus vizita orasului Lisabona pentru a oferi idei si sugestii privind temele alese pentru proiectul final  pe care urma sa il realizam pe parcursul saptamanii. De asemenea, am vizitat cateva dintre localitatile de la malul Oceanului Atlantic: Caparica, Sesimbra, Sintra, Roca Cape, Cascais etc., beneficiind de un program cultural deosebit (vizita ghidata la Biblioteca Municipal de SesimbraCastelo de Sao Jorge, Torre de Belem, Oceanário de Lisboa, biserici medievale s.a.).

Dupa prezentarea proiectelor realizate de catre fiecare grup pe parcursul saptamanii, a urmat evaluarea, completarea unui chestionar şi acordarea certificatelor.